600 TL VE ÜZERİ SİPARİŞLERDE ÜCRETSİZ KARGO ! 

İletişim sayfası aydınlatma metni

Merhaba,


Bi’YudumDoğa olarak kişisel verilerin korunmasına önem vermekteyiz.


Paylaşmış olduğunuz e-posta adresiniz ve mesaj içeriğiniz mesaj gönderenlerin kimliklerinin tespit edilmesi ve İnternet sitesi üzerinden gönderilen mesajlara geri dönüş yapılabilmesi ve talep edilen hizmetlerin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılmaktadır. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, üçüncü kişi alıcı gruplarına aktarılmadan internet sitesi üzerinden otomatik yollarla işlenmektedir.


Kişisel verileriniz iletişim kurmak ve internet sitesi üzerinden gelen talepleri karşılamak hukuki sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla tarafımıza meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak internet sitesinin iletişim sekmesi üzerinden göndereceğiniz mesaj vasıtasıyla otomatik yolla toplanmaktadır.


Bize başvurarak,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.


Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için taleplerinizi; Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu nu doldurarak; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.


Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen yazılı başvuru

Örnek Mah. Somuncubaba Sk. Bekir Çelebi Blok No: 20/3A Ataşehir / İstanbul

Noter aracılığıyla başvuru

Örnek Mah. Somuncubaba Sk. Bekir Çelebi Blok No: 20/3A Ataşehir / İstanbul

Güvenli elektronik imza veya mobil imza, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize başvuru

[email protected]

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru

 

[email protected]


 


Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz 

hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile 

ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.


Başvurularınızda, ad-soyad, başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”  uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular reddedilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Unvanı: Özhasat Lojistik Gıda Tarım ve Ticaret Limited Şirketi

Ticaret Müdürlüğü / Sicil No: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü / 290394

Vergi Dairesi / Vergi No: Ümraniye Vergi Dairesi / 6940585411

Mersis No: 0694058541100001

Adres : Örnek Mah. Somuncubaba Sk. Bekir Çelebi Blok No: 20/3A Ataşehir / İstanbul

Telefon :  +90 216 317 53 61 (Hafta İçi 9:30-18:00)

E-posta: [email protected]